Įmonių registravimas

Andumpark Limited registruoja užsienio kapitalo įmones Jungtinėje Karalistėje, ES šalyse ir Azijos regione.  Atsižvelgiant į jūsų verslo ypatumus, mes parinksime jums tinkančią jurisdikciją. Taip pat teikiame  įmonės registracijos pratęsimo paslaugas  bei teisinį veiklos aptarnavimą, atąskaitų paruošimą ir pateikimą Valstybinėms institucijoms pagal jūsų įmonės registracijos šalies reikalavimus.

Kartu su šiomis paslaugomis klientas gali pasirinkti nominalų servisą (teikiamas įmonėms kai kuriose šalyse*):

• nominalus direktorius*
• nominalieji akcininkai*
• nominalus sekretorius*
• direktoriaus įforminimas šalies įmonių registre
• akcininko įforminimas šalies įmonių registre
• nominalo parašas*
• metinių ataskaitų paruošimas

Esant pageidavimui, taip pat teikiame tokias papildomas paslaugas:

• įmonės geros būklės sertifikatas (certificate of Good Standing)
• direktoriaus patvirtinimo sertifikatas (Certificate of Incumbency)
• metinės ataskaitos pateikimas Valstybinėms įstaigoms
• dokumentų apostilizavimas
• dokumentų patvirtinimas pas notarus
• antspaudas
• kurjerio paslaugos
• trečiųjų asmenų įmonių paieška
• virtualus biuras
• dokumentų skenavimas ir kopijavimas.

Išvardintos paslaugos yra teikiamos pagal šias sąlygas:

1) Klientas turi garantuoti Andumpark Limited, kad jo pateikiama kontaktinė informacija bus
tiksli ir išsami;
2) Klientas įsipareigoja neįtraukti įregistruotos įmonės į veiklą, kuri neatitinka registracijos šalies
įstatymų ir tarptautinių teisės aktų;
3) Kliento įregistruotos kompanijos finansiniai įsipareigojimai jokiu būdu negali būti perduoti
Andumpark Limited;
4) Klientas įsipareigoja apmokėti Andumpark Limited už suteiktas paslaugas pagal pateiktą
sąskaitą;
5) Klientas atsako už pateiktų dokumentų tikrumą ir legalumą.

* Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tiesiogiai naudojant užklausos formą, ar
elektroniniu paštu.

Lietuviškų įmonių tipai

Akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į akcijas. Akcinės bendrovės akcijomis galima prekiauti vertybinių popierių biržoje.

Akcininkų skaičius: neribotas.

Įstatinis kapitalas: nuo 43.490 EUR.

Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra Akcininkų susirinkimas. Būtinas kasmetinis akcininkų susirinkimas. Jis tvirtina bendrovės įstatus, stebėtojų tarybą, jei stebėtojų taryba nesudaroma, tai bendrovės valdyba, jei bendrovės valdyba nesudaroma išrenkamas bendrovės vadovas, išrenka išorės audito įmonę, paskirsto pelną, didina ar mažina įstatinį kapitalą ir kt.

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Uždarosios akcinės bendrovės akcijomis negalima prekiauti vertybinių popierių biržoje.

Akcininkų skaičius: iki 250 žmonių.

Įstatinis kapitalas: nuo 2.500 EUR.

Valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba uždarojoje akcinėje bendrovėje gali būti nesudaromos.

Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Draudžiama gautą pelną skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose.

Steigėjų skaičius neribojamas.

Valdymo organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vadovas.

Individuali įmonė gali priklausyti vienam fiziniam asmeniui arba šeimai. Individualios įmonės turtas neatskiriamas nuo asmens turto.

Turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovą. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir įmonės vadovas.

Tikroji ūkinė bendrija – tai kelių fizinių ir juridinių asmenų bendrosios jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė, vykdanti komercinę ir ūkinę veiklą, o visi įmonės dalyviai yra tikrieji nariai. Kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai už bendrijos veiklos padarinius atsako solidariai visu savo turtu.

Komanditinė ūkinė bendrija – įmonės forma, kai bent vienas įmonės dalyvis yra tikrasis narys ir bent vienas (kitas) narys – komanditorius. KŪB turtas atskirtas nuo komanditorių turto, o nuo tikrųjų narių turto neatskirtas.

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Minimalus steigėjų skaičius – 3 steigėjai. Privalomas visuotinis narių susirinkimas. Draudžiama skirstyti asociacijos pelną, turtą bei lėšas asociacijos valdymo nariams, išskyrus darbo užmokesti.

Lietuva yra ideali šalis verslo plėtrai. Įmonę Lietuvoje gali užregistruoti bet kurios užsienio šalies pilietis ar juridinis asmuo (jei šaliai netaikomos JT ar ES sankcijos). Lietuva yra viena iš ES lyderių  pagal ekonomikos atsigavimo tempą. Nepaisant pasaulinės ekonomikos krizės poveikio, Lietuva taip pat yra svarbus Europos Sąjungos transporto centras.

Lietuvos įmonių privalumai:

15% pelno mokestis;
Mažas grąžintinas akcinis kapitalas;
Galimybe atidaryti sąskaitas Europos bankuose;
Tinkamos bendrovės išlaidos ir minimalus darbuotojų skaičius, reikalingas registracijai.

“Andumpark Limited” padės jums pasirinkti reikalingos imonės tipą ir atidaryti jį!

Latvijos įmonės savininkas (steigėjas) gali būti bet koks juridinis asmuo ar fizinis asmuo. Užsienio kompanija taip pat gali veikti kaip Latvijos bendrovės savininkas.

Įkuriant naują imonę, steigejai turi atidaryti laikiną sąskaitą komerciniame banke Latvijoje registruotai bendrovei, į kurią bus pervestas bendrovės įstatinis kapitalas po registracijos komerciniame registre, sąskaita turėtų būti išduota kaip nepriklausoma. Dokumentai įmonių registre gali būti pateikti pagal įgaliojimą užsienio investuotojui. Dažniausiai steigiamos dviejų tipų Latvijos imonės – SABIEDRIBA AR IEROBEŽOTU ATBILDIBU (SIA), bei AKCIJU SABIEDRIBA (AS). Bendrovės teisinis adresas turi būti Latvijos Respublikos teritorijoje.

SABIEDRIBA AR IEROBEŽOTU ATBILDIBU (SIA) – ribotos atsakomybės bendrovė (LLC). Tai juridinis asmuo, kurio minimalus įstatinio kapitalo dydis yra 2 846 EUR. Įstatinis kapitalas gali būti sumokėtas pinigais ir finansinėmis investicijomis. Prieš pateikiant reikiamus dokumentus komerciniame registre, būtina sumoketi bent 50% įstatinio kapitalo. Akcijos nominali vertė yra nustatyta Įstatuose (Chartijoje), išreikšta eurais.

Valdymo struktūra. SIA – bendrovę kontroliuoja narių susirinkimas ir valdyba, arba taryba (jei sudaroma). Valdymo organų teises ir pareigas nustato Komercinis įstatymas ir įmonės chartija. Bendrovė sudaro tarybą, jei tai numatyta Chartijoje. Taryboje gali būti vienas ar keli nariai, kurie gali būti ne  Latvijos rezidentai. Tarybos nariu gali būti ne šios bendrovės valdybos narys, bendrovės revizorius, asmuo, kuris pagal teismo nutarti neturi teises į verslą ar kitą veiklą, arba atimta teisė turėti komercinę įmonę, arba  patronuojancios bendrovės koncerno tarybos narys.

Atskaitomybė – įmonė yra įpareigota organizuoti apskaitą, teikti mėnesines ataskaitas valstybės Pajamų Tarnybos Pajamų ir Socialinio Mokesčio institucijoms, pridėtinės vertės mokesčio (jei įmone turi PVM mokėtojo kodą) deklaracijas. Kasmet SIA teikia finansinę ataskaitą Valstybės pajamų tarnybai.

AKCIJU SABIEDRIBA (AS) – akcinė bendrovė (AB). Tai juridinis asmuo, kurio minimalus apmokėtas kapitalas yra 35 572 EUR. Prieš pateikdami registracijos paraišką, turite sumokėti (tik pinigais) ne mažiau kaip 35 572 EUR. AB, remiantis Latvijos norminiais aktais, yra mokesčių mokėtojas.

Organizacinė struktūra – AB valdo akcininkų susirinkimas, valdyba ir taryba. AB Taryboje turetu būti bent trys fiziniai asmenys, nėra jokių apribojimų rezidencijai. Taryboje gali buti vienas ar daugiau valdybos narių, tačiau valdybos narys gali būti tik fizinis asmuo.

Estijoje dažniausiai naudojamos dvi komercinių įmonių rūšys:

Akcinė bendrovė (AKTSIASELTS – AS);
Ribotos atsakomybės bendrovė (OSAÜHING – OÜ).

Akcinė bendrovė – komercinė asociacija yra skirta dideliems verslo santykiams su daugybę akcininkų. Kapitalas ir akcijos turi būti ne mažesni kaip 25 000 euru, akcijos gali būti registruojamos. Valdymo struktūra yra valdyba. Minimaliai gali buti vienas asmuo. Jei daugiau, bent pusė jų turi būti Estijos gyventojai. Stebetojų taryba – mažiausiai 3 asmenys – nera jokiu rezidentų apribojimų. Akcininkas gali būti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo.

Ataskaitų teikimas ir pelno paskirstymas: valdyba organizuoja apskaitą pagal Apskaitos įstatymą. Metinę ataskaitą tvirtina visuotinis susirinkimas. Kartu su ataskaita turėtų būti pateiktas vardiniu akcijų savininkų, turinčių daugiau kaip 10% akcijų nustatytų balsų, savininkų sarašas ir sprendimas dėl pelno paskirstymo. Dividendai gali būti mokami kartą per metus, remiantis patvirtinta metine ataskaita.

Ribotos atsakomybės bendrovė – komercinė įmonė puikiai tinka organizuoti smulkaus ir vidutinio verslo sritį su ne daugiau kaip 5-10 akcininkų. Minimalus kapitalas yra 2500 euru. Akcijos pirkimo ir pardavimo atveju pardavimo sutartis turi buti notariškai patvirtinta.

Valdymo struktūra yra valdyba. Valdybos teises ir pareigos nustatytos Prekybos kodekse ir įmones chartijoje. Mažiausias valdybos narių skaičius yra 1 asmuo. Jei valdyboje yra daugiau nei 1 asmuo, bent pusė turi būti Estijos gyventojai.

Ataskaitu teikimas ir pelno paskirstymas: valdyba organizuoja apskaitą pagal Apskaitos įstatyma. Valdyba sušaukia akcininkų susirinkimą ir tvirtina metinę ataskaitą, taip pat sprendžia dėl pelno paskirstymo. Mokėjimai akcininkams gali būti atliekami kartą per metus iš grynojo pelno arba nepaskirstyto pelno praejusiais ūkiniais metais.

 Įmonių registravimas Lenkijoje yra populiarus dėl dviejų priežasčių,  verslo investuotojai atidaro įmones užsienyje siekdami užimti naujas rinkas arba sumažinti išlaidas. Lenkija įstojo į ES 2004 m. ir yra itin tinkama tiek vienam, tiek ir kitam. Lenkijos rinka yra didžiausia Vidurio Europoje.

Privalumai:

Galimybė gauti leidimą gyventi isidarbinant savoje įmonėje;
Galimybė gauti ilgalaikes vizas į Šengeno erdvę;
Galimybė integruotis į dinamiškai besivystančią ekonomiką;
Galimybė atidaryti sąskaitas bankuose, įtrauktuose į TOP-50 Europos bankų.

Mokesčiai:

Lenkijoje  yra taikomi keturi PVM tarifai:

Pagrindinis: 23%;
Sumažintas: 8%, 5%, 0%; (sumažinti  8% ir 5% tarifai taikomi gamintojams);

Pajamų mokestis (CIT): 19%.

Savybės:

Ribotos atsakomybės bendrovė SpzOOO yra populiariausia forma mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
Minimalus įstatinis kapitalas yra 5000 PLN (1 728 EUR), jis turi buti visiškai apmokėtas registruojant įmonę Lenkijoje;
Minimalus direktorių skaičius registruojant įmonę Lenkijoje yra vienas;
Užsienyje rezidentų registracijai Lenkijoje nėra apribojimu;
Metinės ataskaitos tūretų būti parengtos ir saugomos bendrovės biure.

Vokietija yra Vidurio Europos valstybė. Ji yra Europos Sąjungos, NATO narė ir G8 narė. Pagal  gyvenimo lygį bei pagal Žmogaus socialinės raidos indeksa šalis užima 10 vietą pasaulyje.

Privalumai:

Didelis tarptautinis Vokietijos, kaip ES nares, autoritetas ;

Nėra valiutos kontrolės;
Galimybe naudoti bendrovę kaip kontroliuojančiąją nerezidentės įmonės bendrovę, ;

Veikmingos bendrovių turto nuosavybės schemos..

Teisės aktai:

Akcinių bendrovių steigimo ir veiklos tvarką nustatoma specialiuoju įstatymu (Aktiengesetz).

Mokesčiai:

Vokietijoje yra federaliniai ir vietiniai mokesčiai. Vietos, savo ruožtu, gali skirtis viena nuo kitos priklausomai nuo regiono, kuriame veikia įmonė.
Įmonių mokestis – 15%;
Komercinis mokestis – 15-20% (priklauso nuo žemės);
Pajamų mokestis – nuo 16%;
PVM – 19%, taciau jis visiškai grąžinamas eksportuojant, taip pat kitais atvejais.

Iš pirmo žvilgsnio mokesčiai Vokietijoje yra gana dideli, taciau įstatymai numato daugybę išimčių, galincių žymiai sumažinti mokesčiu naštą.

Savybės:

Minimalus direktorių skaičius yra vienas (bendrovės direktorius gali buti Europos Sąjungos rezidentas);
Igaliotieji direktoriai yra juridiniai asmenys;
Turi buti vietinis registruotas sekretorius ir biuras;
Minimalus akcininkų skaicius yra vienas;
Juridinis adresas – turi buti Vokietijoje;
Minimalus kapitalas yra 25 000 euru. Pusė kapitalo turi būti sumokėta, kai yra įsteigta bendrovė;
Metines ataskaitos teikiamos privalomai.

Olandijos Karalystė – tai valstybė, kurioje senosios prekybos ir verslumo tradicijos yra tęsiamos kosmopolitizmo ir tolerancijos dvasia. Reikia pažymėti, kad vienu iš pagrindinių Olandijos privalumų yra unikali mokesčių sistema, sukurianti palankias sąlygas verslui.

Privalumai:

Galimybe naudoti bendrovę kaip nominalią holdingo bendrovę;
Aukštas tarptautinis Nyderlandų kaip ES narės autoritetas;
Valiutos keitimo kontrolė;

Teisės aktai:

Pagrindinis įstatymo aktas, pagal kuri įmonė yra įsteigta ir veikia Olandijoje, yra Prekybos kodeksas (WetboekvanKoophandel).

Mokesčiai:

Pajamų mokestis apskaičiuojamas laipsniškai:

20% pelno, neviršijancio 200 000 euru;
25% pelno, viršijancio 200 000 euru;
Planuojama sumažinti tarifą iki 24%.

Pajamų mokestis prie šaltinio:

Dividendai – 15% (neatsižvelgiant i galimybę taikyti lengvatinius tarifus);
Palūkanos – 0%;
Honorarai – 0%.

PVM:

Bendra norma – 19%, lengvatinė norma – 6%.

Savybės:

Minimalus direktorių skaičius yra vienas;
Nėra reikalavimų direktorių gyvenamajai vietai;
Minimalus akcininkų skaicius yra vienas;
Nominuotieji akcininkai ir direktoriai yra leidžiami;
Juridinis adresas turi būti Nyderlanduose;
Kiekviena bendrovė turi saugoti apskaitos įrašus ir pateikti metines ataskaitas.

Airijos Respublika yra pilnavertė ES šalis. Todėl Airijos piliečiai turi automatinę teisę gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje.

Mokesčiai:

Pelno mokesčio tarifas Airijoje prekybos įmonėms yra 12,5%;
Pridėtines vertės mokestis (PVM) 21%.

Savybės:

Minimalus direktorių skaičius – du;
Reikalavimai direktorių pilietybei – vienas iš direktorių turi buti Airijos rezidentu;
Juridinis adresas – turi būti Airijoje;

Kiekvienais metais, bendrovė privalo pateikti mokescių inspekcijai audituotas finansines ataskaitas (audito nereikia, jei apyvarta neviršija 250 000 euru).

Danija yra labai išsivysciusi ES valstybė, kuri turi standartinę mokescių sistemą. Tuo pačiu metu Danijos teisės aktai suteikia galimybę Danijos bendrovėms registruoti ir naudoti nulinius mokesčio tarifus. Tokius pranašumus teikia tokios kompanijos kaip K/S, kurios kasmet tampa vis populiaresnes tarp verslininku.

Privalumai:

Didelis tarptautinis ES narės autoritetas;

Galimybė naudoti bendrove kaip kontroliuojanciąją bendrovę;
Nėra valiutos kontrolės;

Mokesčiai:

Standartinis mokesčio tarifas yra 25% bendro bendrovės pelno;
Pridetinės vertės mokestis yra 25%;
Bendroves ribotos atsakomybės bendrijos (K/S) nėra apmokestinamos Danijoje įmonių lygmeniu, nes mokesčių mokėjimas priklauso nuo partnerių gyvenamosios vietos .

Savybės:

Apskaita būtina;
Metines ataskaitos parengimas ir pateikimas butinas.

Malta tapo ES nare, o paskutiniai pakeitimai Mokesčių įstatymų Maltoje (po sutarties su ES) sustiprino Maltos padėtį, kaip patrauklios jurisdikcijos investuotojams, kurie norėtų naudoti Maltą kaip bazę tarptautinei veiklai.

Privalumai:

Laisvoji prekyba su ES valstybėmis, kadangi Malta įstojo į ES 2004 m.;
Maltoje yra vieni iš žemiausių mokesčių ES;
Pilnas įmonės savininkų anonimiškumas Maltoje;
Supaprastinta PVM kodų gavimo procedūra;
Greita įmonės registracija;
Neapmokestinamos pajamos iš dividendų paskirstymo akcininkams.

Mokesčiai:

Įmonių mokestis Maltoje yra 35%. Tačiau Maltos bendrovės akcininkai turi teisę į mokescių gražinimą.

Savybės:

Bendrovės direktorius yra bent vienas, rezidencijos reikalavimų nėra;
Įmonės sekretorius – bent vienas – fizinis asmuo;
Juridinis adresas Maltoje;
Bendrovė privalo pateikti audituotą metinę ataskaitą.

Lichtenšteino kunigaikštystė yra konstitucinė monarchija. Oficiali kalba yra vokiecių, valiuta yra Šveicarijos frankas (CHF). Lichtenšteinas yra gana liberalios pozicijos ir turi labai lanksčias kompanijų įstatymų formas, kurios leidžia kurti įvairių tipų kontroliuojančiasias ir valdymo įmones .

Lichtenšteinas yra grindžiamas Šveicarijos analogu, nors laikomas švelnesniu užsienio investuotojams. Kaip rezultatas, Lichtenšteinas vengia termino “ofšoras” visomis jo formomis, nors, tiesa sakant, yra galimybė ten atidaryti kompanijas pagal užsieninės kompanijos schemą.

Privalumai:

Aukšta tarptautine Lichtenšteino reputacija;
Galimybė užregistruoti neapmokestinamą ir kontroliuojančiąją bendrovę;
Nėra valiutos kontrolės;
Nebūtina pateikti informaciją apie tikrajį bendrovės savininką.

Įstatinis kapitalas:

“GmbH” bendrovėms minimalus įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 30 000 CHF;
 AG įmonių minimalaus kapitalas turi būti bent 50 000 CHF, iš kuriu 50% turi buti sumokėta bendrovės įregistravimo metu;
“Stiftung” kompanijoms – 30 000 Šveicarijos frankų;

Savybės:

Bendrovė, kaip Lichtenšteino rezidentas privalo teikti apskaitos ir audito ataskaitas ir mokėti mokesčius kiekvieną ketvirtį.
Registracijos adresas ir įmonės sekretorius turi būti Lichtenšteino teritorijoje.

Škotija yra  Jungtinės Karalystės dalis, viena iš pirmaujancių finansinių ir verslo centrų pasaulyje, taip pat reikšminga jurisdikcija tarptautiniams mokesčių planavimams.

Mokesčiai:

Jei LP steigejai  – ofšorinių jurisdikcijų rezidentai ir bendrovė negauna pajamų Jungtineje Karalysteje, LP įmonės apmokestinimas sumažinamas iki nulio.

Turi būti bent du partneriai;
Vienas iš partnerių turi būti paskirtas generaliniu (arba valdančiuoju). Partnerystės nariai gali buti fiziniai ir juridiniai asmenys iš bet kurios jurisdikcijos;
Būtina juridinė buveinė Škotijoje;
Butina pateikti informaciją apie partnerius (annual return) Įmonių registrui;

Metinę finansinę ataskaitą nebutina siūsti į imonių Registrą arba mokescių inspekciją. Informacija apie realų savininką suteikiama tik registruotam agentui ir yra konfidenciali. Informacija apie steigėjus yra laikoma bendrovių registre ir yra laisvai prieinama.

Austrija yra Europos šalis, įsikūrusi Europos centre. Ši šalis yra 75% Alpėse ir yra žinoma visame pasaulyje savo turizmo verslu ir kultūros istorija. Austrija yra žinoma dėl gana didelių mokesčių normų, taciau, turedamas tinkamą bendroves pasirinkimą, ši jurisdikcija gali buti gana veiksminga mokescių planavimo srityje.

Privalumai:

Aukštas tarptautinis prestižas, kaip ES narės;
Nėra valiotos kontrolės;
Galimybė naudoti bendrovę kaip kontroliuojanciąją bendrovę, bendrovę nerezidentę;
Bendrovių veiksmingumas turto nuosavybės sistemose.

Mokesčiai:

Standartinis mokescio tarifas yra 25% bendro bendrovės pelno;
Dividendu mokėjimo mokęstis yra 25%. Mokestis gali buti mažinamas iki 0% – 10%, jei dividendai mokami šalies rezidentui, su kuria Austrija turi dvigubo neapmokestinimo sutartį.

Savybės:

Minimalus direktorių skaičius yra vienas;
Direktorių valdybos nariai – 3 (vienas iš direktorių valdybos narių gali būti vykdomasis direktorius);
Direktorių gyvenamosios vietos reikalavimai nėra;
Turi buti vietinis registruotas sekretorius ir biuras;
Juridinis adresas – turi buti Austrijoje;

Būtina teikti metinę ataskaitą. 

Bendrovė GmbH – minimalus įstatinis kapitalas ne mažesnis kaip 35 000 eurų, o bendrovės registracijos metu turetų būti sumoketa pusė sumos.

AG bendrovė turi minimalų įstatinį kapitalą 70 000 eurų, bendrovės registracijos metu turetų būti sumokėta pusė sumos.

Kiekviena šalis turi savo ypatumus ir unikalumą – Turkija nėra išimtis. Jos geografinė padetis, teikiamos paslaugos ir prekiu gausa bei mokescių sistema gali įvairinti ir išplesti jūsų verslo sritį.

Rinkos reikalavimų pokyčiai ir bankų reikalavimų griežtinimas diktuoja naujas verslo salygas ir reikalauja naujų galimybių jos plėtrai. Mūsų kompanija glaudžiai bendradarbiauja su daugelių ES šalių ir kitomis šalimis. Siūlome Jums įmonių registraciją Turkijoje, taip pat bendradarbiaujame su bankais šioje šalyje.

Turkijoje galite užsiregistruoti:
Anomin Sirket – akcinė bendrovė;
“Limited Sirket” – uždaroji akcinė bendrovė;
Kollektiv Sikret – partnerystė su neribota atsakomybe;
Komandit Sirket – ribotos atsakomybės partnerystė.
Dažniausiai registruojamos uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės.

Įstatinis kapitalas:

Akcinė bendrovė (Anomin Sirket) – 50 000 Lir;
Uždaroji akcinė bendrovė (Limited Sirket) – 10 000 Lir.

Pajamų mokestis:

33% – uždarosioms ir akcinėms bendrovėms;
46% – užsienio kompanijų atstovavybėms.

Įmonės biuro adreso registracija:

Tai yra viena iš pagrindinių įmonių registravimo sąlygų. Biurą galima išsinuomoti ar įsigyti (kaina priklauso nuo biuro vietos).

Imonės steigėjai:

Fiziniai asmenys;
Juridiniai asmenys;

Perkant įmonė Turkijoje, butina įdarbinti bent vieną šios šalies pilietį (tai gali buti direktorius ar kitas darbuotojas, kuris dirbs biure). Šios imonės be didelių pastangų gali tapti PVM moketojais ir gauti EORI kodą. Tai supaprastins eksporto paslaugos teikimą. Turkijoje daug bankų, bet norint atidaryti sąskaitą, turite gauti potencialų mokesčių mokėtojo kodą. Šį kodą suteikia valstybės institucijos.

Kipras nuo 2004 m. Yra ES narys. Kipro įmonės registravimas leidžia jums vykdyti bendrovės veiklomą visoje Europos Sąjungoje ar pasaulyje. Šiuo metu Kipras yra demokratinė respublika, turinti prezidento valdžia. Nuo 2008 m. Kipras įžengė į euro zona.

Kipras yra žinomas del puikių ir palankių salygų žmonių sveikatai: sauletų dienų – 320 dienų per metus, jūros ir kalnų oro derinys – visa tai sukuria patogią aplinką gyvenimui ir verslui.

Kipro bendrovių privalumai:

Sukurta bankų infrastruktūra (Kipro banku sistema yra labai artima britų modeliui);
Lengvatinė mokesčių sistema;
Dividendai ir mokesčiai dažnai neapmokestinami;
Susitarimai del dvigubo apmokestinimo išvengimo sudaryti su daugiau nei 40 šalių.

Mokesčiai:

Nuo 2013 m. Kipro pelno mokesčio tarifas yra 12,5%. Tai yra vienas iš mažiausių pelno mokesčio tarifų ES.

2011 m. Bendrovių įstatymas buvo iš dalies pakeistas, kad Kipro kompanijoms butu reikalaujama sumokėti metinį valstybės rinkliavos mokestį 350 eurų.

Mokestis už dividendus Kipre nemokamas. Be to, nėra mokescio už palūkanų pajamas ir dividendus, mokamus Kipro nerezidentams, išskyrus atvejus, kai tai reglamentuojama dvigubo apmokestinimo sutartimi.

Reikalavimai bendrovei:

Akcininkai – bent vienas, gali buti fizinis asmuo ar bet kurios registracijos vietos juridinis asmuo;
Direktoriai – bent vienas, gali buti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo (rezidentas – bet kuris);
Reikalingas sekretorius, gali buti fizinis ar juridinis asmuo (remiantis praktiniais sumetimais geriau Kipro gyventojas);
Akcijos turi buti registruojamos tik nominaliaja verte;

Ypatybės:

Informacija apie direktorius, akcininkus ir sekretorius yra atvira Valstybiniame registre, informacija apie akcininkus (valdytojus) yra uždara. Nominali paslauga yra  plačiai naudojama;
Nereikalaujama minimalaus įstatinio kapitalo;
Įmonės teisinis adresas turi būti Kipre;
Kipre registruotos įmonės teikia audito ir finansines ataskaitas;

Kai nominalieji akcininkai naudojami Kipro įmonės strukturoje, bendrovės naudos gavėjo teises patvirtina patikejimo deklaracija (“Deed of Trust”). Tai yra dokumentas, kurį pasirašo nominalus akcininkas, kuriame nustatomos salygos, kuriomis turi buti valdomos akcijos naudos gavejui.

Standartinis įmonės dokumentų rinkinys:

Registracijos sertifikatas;
Įmonės juridinio adreso pažyma;
Bendrovės akcininkų sertifikatas;
Bendrovės direktoriaus / sekretoriaus skyrimo liudijimas;
Bendrovės steigimo sutartis ir įstatai;
Įgaliojimas;
Įmonės spaudas;

Veiklos požiuriu Kipro bendrovės gali būti priskiriamos kontroliuojancioms bendrovėms, prekybos įmonėms, profesionaliems vertybinių popierių rinkos dalyviams, licencijuotoms investicinėms, lizingo kompanijoms, nekilnojamojo turto savininkams ir kitiems.

Didžioji Britanija (United Kingdom, UK) – patikimumas, saugumas, stabilumas ir didelės pajamos. JK yra viena iš svarbiausių tarptautinio mokesčių planavimo jurisdikcijų.

Didžioji Britanija turi standartinį apmokestinimą, tačiau įstatymas suteikią galimybę registruoti ir naudoti įmones su nuliniu mokesčio tarifu.

JK registruotos bendrovės dažniausiai naudojamos siekiant pagerinti įmones įvaizdi, kad veliau galėtų patekti į turtingiausių pasaulio šalių finansų rinkas. Didžioji Britanija yra prestižinė!

Populiariausios bendrovių rūšys yra:

LTD – ribotos atsakomybės bendrovė;
LLP – ribotos atsakomybės partnerystė.

UK Ltd. – ribotos atsakomybės bendrovė – turi šias charakteristikas:

Bent vienas direktorius turi buti privatus asmuo;
Minimalus įstatinis kapitalas: 2 svarai;
Direktorių ir steigejų pavardes yra viešajame registre. Taciau praktikoje dažnai naudojamos nominalios paslaugos;
PVM numeris (neprivaloma): noredami užregistruoti šį numerį, jums reikia biuro UK ir vietines banko saskaitos;
Bendrovė privalo pateikti metinę finansinę ataskaitą;

DB LLP – ribotos atsakomybės bendrija – turi šias charakteristikas:

Reikalaujami ne mažiau kaip 2 partneriai (gali buti du partneriai iš užsienio);
LLP strukturoje nėra akcinio kapitalo;
Naudojamos partneriu investicinės lėšos (investicijų dydį nustato patys partneriai);
Pajamos, perkeltos į užsienio partnerius, netaikomos įmonių pelno mokesčiui (UK);
Mokesčių ataskaitos pateikimas vyksta kartą per metus (net jei bendrovė nemoka pajamų mokesčio);
Jei bendrovė vykdo komercinę veiklą tik už UK ribų, PVM kodas nesuteikiamas.

Bulgarija

Bulgarijos Respublika yra Rytų Europos valstybė, išsidėsčiusi Balkanų Pusiasalyje ir besiribojanti su Graikija, Turkija, Serbija, Rumunija bei Makedonija. Sostinė-Sofija. Didžiausi šalies pramonės centrai yra Varna, Plovdivas, Burgas, Šumenas ir Slivenas. Oficiali valiuta – Bulgarijos levas (BGN).

Tarptautiniam verslui ir investavimui dažniausiai naudojami šie įmonių tipai:

 • OOD (Ribotos Atsakomybės Bendrovė)
 • EOOD (Privati Ribotos Atsakomybės Bendrovė)

Norintys užregistruoti įmonę Bulgarijoje privalo atitikti sekantiems reikalavimams:

 • Minimalus akcininkų skaičius yra vienas (fizinis arba juridinis asmuo). Minimalus direktorių skaičius yra vienas (fizinis asmuo). Nėra reikalavimų, kad direktorius arba akcininkas būtų šalies rezidentas.
 • Būtina turėti įmonės adresą Bulgarijoje.
 • OOD įmonė yra registruojama su mažiausiu 2 Levų (apie 1,2 EUR) įstatiniu kapitalu. Registruojant bendrovę ne mažiau kaip 70 proc. įstatinio kapitalo turi būti apmokėta.

Mokesčiai, atskaitomybė ir auditas

 • Įmonių pelno mokestis – 10 proc.
 • Mokestis dividendams, gautiems iš užsienio – 0-10 proc.
 • Mokestis dividendams, apmokėtiems užsienyje – 0-5 proc.

PVM

PVM dydis Bulgarijoje yra 20 proc.

Registruotis PVM mokėtoju privalo įmonės, kurių metinė apyvarta viršija 50 000 levų. Registruotis PVM mokėtoju privalo įmonės, vykdančios veiklą už Bulgarijos ribų.

Finansinių ataskaitų teikimas

Metinės ataskaitos turi būti teikiamos Mokesčių Tarnybai. Pelno – nuostolio ataskaitos turi būti teikiamos kartą per metus. PVM ataskaitos teikiamos kas mėnesį.

Auditas

 Auditas privalomas, jei išpildyta bent viena sąlyga:

 • Įmonės turtas viršija 1,5 milijono levų vertę;
 • Įmonės pardavimai per metus yra virš 2,5 milijono levų;

Įmonės darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 50 ir daugiau.

Čekijos Respublika

Čekijos Respublika yra Centrinės Europos valstybė. Šiaurėje ribojasi su Lenkija, Vakaruose su Vokietija, Pietuose – Austrija ir rytuose su Slovakija. Sostinė Praha yra didžiausias šalies miestas ir svarbiausias turizmo centras. Nuo 1999 metų Čekija yra NATO, o nuo 2004 – ES narė. Oficiali kalba – čekų. Nacionalinė Čekijos Respublikos valiuta yra Čekijos krona.

Įmonės registracija Čekijos respublikoje yra puikus būdas ateityje gauti leidimą laikinai gyventi, įsigyti automobilį ar gauti būsto paskolą.

Šiuo metu labiausiai populiarios yra AS ir SRO kompanijos Čekijoje.

 • „SRO“ (společnost s ručením omezeným), uždaroji akcinė bendrovė;
 • “AS” (akciová společnost), Akcinė Bendrovė.

Registruojant įmonę Čekijos Respublikoje būsimasis steigėjas privalo atlikti sekančius veiksmus:

 • Patikrinti būsimos įmonės pavadinimą;
 • Gauti iš policijos pažymą apie teistumą bei išversti ją į čekų kalbą;
 • Gauti pradinį įmonės juridinį adresą (1 metams);
 • Atidaryti banko sąskaitą;
 • Paruošti reikalingus steigimo dokumentus;
 • Apmokėti valstybės rinkliavas;
 • Notariškai patvirtinti įmonės Įstatus;
 • Užregistruoti įmonę Komerciniame teisme bei Finansų ministerijoje;
 • Pagaminti įmonės spaudą.

Pradinio registracijos adreso suteikimas įmonei ne mažiau kaip 1 metams yra vienas iš svarbiausių žingsnių, ruošiant įmonės registravimo dokumentų paketą Čekijos Respublikoje. Tai suteikia galimybę gauti korespondenciją iš valstybės institucijų ir finansinių įstaigų.

 

Apskaita Čekijos Respublikoje.

 • Finansinės ataskaitos turi būti pateiktos kartą metuose, iki sekančių metų Kovo 31 d. (yra galimybė atidėti ataskaitos pateikimą iki Birželio 30 d.).
 • PVM mokėtojai privalo teikti mėnesines ataskaitas.

Mokesčiai Čekijos Respublikoje

Pelno mokestis: 19 % juridiniams asmenims, 15% fiziniams asmenims.

PVM: 15-21% priklausomai nuo įmonės veiklos.

Singapūro įmonių su ribota atsakomybę (limited) charakteristika.

 • Įmonė su 100% užsienio kapitalo investicijomis;
 • Minimalus įstatinis kapitalas -1 Singapūro doleris (nenurodant nominaliosios akcijos vertės);
 • Įmonės steigimo sąlygos: 1 akcininkas ir 1 direktorius fiz.asmuo  (Singapūro rezidentas, t.y. nominalus servisas);
 • Privačioms įmonėms taikomas 4,25 % mokesčio tarifas pirmoms 100 000 S$  apmokestinamosioms pajamoms, o kitoms 200 000 S$ pajamoms taikoma pusė standartinio tarifo;
 • Standartinis 17% apmokestinamųjų pajamų tarifas taikomas pajamoms,  kurios viršija 300 000 Singapūro dolerių pelną per metus; 
 • Galimybė gauti atleidimą nuo privalomo audito (atsižvelgiant į keletą sąlygų), kitu atveju auditas yra privalomas; 
 •  Teritorinis apmokestinimo principas:  jei įmonės vadovybė yra už Singapūro ribų, pelnas iš užsienio šaltinių Singapūre neapmokestinamas,  jei jis nėra pervedamas į Singapūrą;
 •   Įmonė turi turėti registruotą adresą ir nuolatinį sekretorių,  gyvenantį Singapūre (nominalinis servisas).
    

Bahreino karalystė Artimųjų Rytų  regione sparčiai vystosi įvairiose verslo srityse, ypač naftos verslo srityje, plečia bankų sektorių ir kt. Siekdama pritraukti investuotojus, Vyriausybė skatina ekonomikos prekybos ir finansų sektorius, akcentuodama žemus mokesčių tarifus ir galimybę kurti ofšorinį verslą.

Valdymo struktūra

Labiausiai paplitusi forma yra W.L.L. „su ribota atsakomybe”. Jo steigimui reikalingi 2 akcininkai. Leidžiamas 100% užsienio kapitalas. Direktorius  gali būti užsienietis. Įmonės savininkas negali eiti direktoriaus pareigų. Yra tam tikri reikalavimai  jei įmonėje yra daugiau nei 10 akcininkų.

Įmonių registracija

Pirmas žingsnis yra gauti komercinę registraciją arba CR. Būtina pateikti sekančią informaciją: vardą, pavardę, pilietybę, kontaktus,  paso duomenis, veiklos rūšį, adresą. Prireikus Pramonės, prekybos ir turizmo ministerija gali paprašyti kitos specifinės informacijos.

Įstatinis kapitalas

Įstatymas nustato minimalų kapitalo dydį 10 tūkstančių dinarų. Visas kapitalas turi būti padalintas į lygias dalis, kurių minimali suma yra 50 dinarų. Įstatymas draudžia dalyti akcijas ir išleisti jas į laisvą apyvartą. Norint įregistruoti įmonę, būtina, kad visos akcijos būtų apmokėtos ir paskirstytos tarp akcininkų.

Kiti reikalavimai norint atidaryti įmonę Bahreine

 Įstatymas  reikalauja, kad ofšorinės bendrovės:

 1. Turėti oficialų biurą Bahreine.

 2. Vykdyti komercinę veiklą už šalies ribų. 

3. Įmonės pavadinimas turi baigtis santrumpa „W.L.L.“  t.y. „su ribota atsakomybe“.

Finansai ir auditas

Visos įmonės,  nepaisant jų veiklos specifikos,  privalo reguliariai teikti finansines ataskaitas valstybinėms įstaigoms. Taip pat  ataskaitoms taikomas privalomas auditas.

Pagrindiniai mokesčiai

Bahreine registruotos įmonės nemoka pajamų mokesčio, kapitalo prieaugio, PVM, žyminio mokesčio ir kt.,  jei verslą vykdo už šalies rybų.

Kompanijų rūšys Dubajuje. 

Šalies vidaus rinkoje veikianti įmonė  («mainland»);

Laisvosios zonos bendrovės (FZCO)
Tarptautinės offshorinės bendrovės  (International Business Company).

JAE teritorijoje gali veikti tik „vietinė“ įmonė:

 («Mainland» įmonė)

Vietinio verslo ypatumas – registracija žemyninėje šalies dalyje, už Laisvosios zonos ribų. Tokia firma gali išsinuomoti biurą ir veikti visuose Emyratuose, taip pat bet kurioje Persijos įlankos šalyje. 2019 m. arabų įstatymai leido užsieniečiams turėti 100 % vietinių įmonių kapitalo pagal 120 veiklos rūšies  pavadinimus. Tai yra, dabar kai kuriose srityse veikiantys verslininkai neprivalo bendradarbiauti su JAE piliečiu. Kad būtų laikomasi įstatymų, pakanka bendradarbiauti su vietos agentu, kuris formaliai atstovauja įmonės interesams prieš valstybę ir atlieka tik administracines funkcijas.

Reikalavimai:

1. Registracija ir dokumentų paruošimas. 

2. Licenzijos pasirinkimas pagal verslą.

3. Turistinės vizos gavimas su paskesniu gavimu rezidento vizos.

4. Banko sąskaitos atidarymas. 

5. Nuolatinis įmonės verslo reikalavimų sistemos palaikimas, įskaitant PVM, buhalterinę apskaitą ir kt.

Minimalus paslaugos įvykdymo terminas 30 dienų.

ĮMONES REGISTRACIJA KAZACHSTANE

Įgaliojimo pagrindu paruošime įmonės registracijos dokumentus į Kazachstano valstybines įstaigas, taip pat padėsime atidaryti sąskaitą viename iš Kazachstano Respublikos bankų. Jums reikės pateikti įmonės pavadinimą bei apibėžti įmonės veiklą. Taip pat reikalingi akcininko/ų ir direktoriaus asmens dokumentai(pasai), jie turi būt išversti į rusų kalbą, notariškai patvirtinti  ir apostilizuoti. Jei akcininkas ir direktorius tas pats asmuo viska galima bus padaryti Kazachstane.

Esant poreikiui, papildomai suteiksime įmonei registracijos adresą.

Į mūsų paslaugą ieina:

 • Rezervuosime Jūsų pasirinktą įmonės pavadinimą;
 • Paruošime visus įmonės steigimo dokumentus, užpildyasime anketas ir kt.;
 •  Lydintis asmuo notarų biure ir Kazachstano valstybinese įstaigose,taip pat banke; 
 • Užsakysime ir pagaminsime antspaudą;
 • Padesime atidaryti sąskaitą banke.

 

Direktorius turi gauti  Kazachstano viza C5 ir atvykti į Kazachstana 5-7 dienoms atidaryti įmonės sąskaitą ir gauti įmonės registracijos dokumentus.

Įmonės įregistravimo Kazachstano Respublikos valstybiniuose registruose paslaugų teikimo terminas yra iki 10 dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

 Sąskaitos atidarymo sąlygos yra ~14 dienų. 

Papildoma informacija:

Būtinas įmonės juridinis adresas  ,gali būti virtualus.Jei įmone tampa PVM mokėtoju reikalinga ofiso nuoma ir kaip min. 1 darbo vieta; Jei įmonė dirbs su PVM (sąlygos gauti PVM yra tam tikros veiklos rūšys ir metinė įmonės apyvarta), Todėl turite iš anksto apsispręsti dėl įmonės veiklos rūšių; Ar bus supaprastinta apskaita, priklauso nuo įmonės darbo. Buhalterinės ataskaitos teikiamos kas ketvirtį ir kasmet.

Veikiančios nerezidentinės įmonės sąskaitos atidarymas Kazachstane. 

Mūsų įmonė siūlo pagalbą atidarant banko sąskaitą Kazachstano Respublikos teritorijoje. Norėdami gauti sąskaitą viename iš Kazachstano Respublikos bankų, turite užsiregistruoti šios šalies mokesčių inspekcijoje ir gauti atitinkamus dokumentus. Turedami sąskaitą Kazachstane turėsite galimybę pervesti lėšas savo partneriams įvairiomis valiutomis: Rusijos rubliais, eurais, JAV doleriais. Pinigų pervedimai iš Baltarusijos bankų taip pat neribojami. Darbo šioje šalyje privalumas yra tas, kad turite mokestinių prievolių tik tuo atveju, jei vykdote komercinę veiklą Kazachstano Respublikos teritorijoje. IIN (įmonės direktoriaus identifikacinins numeris KZ), BIN ( įmonės mokesčių mokėtojo kodas KZ) gavimo valstybės institucijose, taip pat banko sąskaitos atidarymo (internetinės bankininkystės paslauga) procedūra nuotoliniu būdu neįmanoma. Butina atvykti keliom dienom į Šalį gauti direktoriaus moketojo kodą bei identifikuoti savę banke. Paslaugos gavimo terminai priklauso nuo visų reikiamo formato dokumentų pateikimo (įmonės dokumentų paketas su vertimu ir apostile, kiti dokumentai pagal pareikalavimą). Visa procedūra paprastai trunka  iki 3 mėnesių.

Visi įmonės dokumentai turi būti legalizuoti/apostiliuoti su notaro patvirtintu ir vertimu į rusų kalbą. Dokumentų sąrašas gali skirtis priklausomai nuo banko reikalavimų. Banko mokesčiai apmokestinami atskirai. Jeigu Jus sudomino mūsų pasiūlymas, susisiekite su mumis, esame pasiruošę su Jumis aptarti visas sąlygas.