Kompanija „Andumpark Limited“ įsteigta 2003 metais Jungtinėje Karalystėje. Nuo pat steigimo datos pagrindinė įmonės veikla yra – įmonių registravimas, sąskaitų atidarymas, mokesčių konsultacijos, buhalterinės apskaitos ir teisinės paslaugos. Įmonės buveinė yra Vilniuje. „Andumpark Limited“ bendradarbiauja su juridinėmis kontoromis ir bankais kitose šalyse. Pagrindinės jurisdikcijos, kuriose registruojame įmones, yra šios: Jungtinė Karalystė (UK), Honkongas, Kipras, Latvija, Lietuva, Estija, Slovakija, Lenkija, Vengrija ir kitos. Be įmonių registravimo ir buhalterinių paslaugų teikimo, kompanija taip pat teikia juridines paslaugas, susijusias su migracija.

UAB „Andumpark“ padeda įregistruoti naujas įmones Lietuvoje, Europoje ir kitose pasaulio šalyse.

Į pilną įmonės registracijos paketą įeina:

Įmonės įstatai;
Steigimo sutartis;
Įmonės registravimas Valstybiniame Registrų Centre;
Registravimas Mokesčių inspekcijoje;
Įmonės kodo gavimas;
Patentų biuro patvirtinimas apie įmonės pavadinimą;
Notarinės išlaidos;
Banko sąskaita su nuotoliniu valdymu;
Spaudo gamyba.

Papildomos paslaugos:

Įmonės adresas papildomai apmokestinamas, tęsiamas kasmet;
Pašto adresas;
Dokumentų vertimas.
Buhalterinis įmonės aptarnavimas – už papildomą kainą.

 

Akcinė bendrovė (AB)

Akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į akcijas. Akcinės bendrovės akcijomis galima prekiauti vertybinių popierių biržoje.

Akcininkų skaičius: neribotas.

Įstatinis kapitalas: nuo 43,490 EUR.

Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra Akcininkų susirinkimas. Būtinas kasmetinis akcininkų susirinkimas. Jis tvirtina bendrovės įstatus, stebėtojų tarybą, jei stebėtojų taryba nesudaroma, tai bendrovės valdyba, jei bendrovės valdyba nesudaroma išrenkamas bendrovės vadovas, išrenka išorės audito įmonę, paskirsto pelną, didina ar mažina įstatinį kapitalą ir kt.

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Uždarosios akcinės bendrovės akcijomis begalima prekiauti vertybinių popierių biržoje.

Akcininkų skaičius: iki 250 žmonių.

Įstatinis kapitalas: nuo 2.500 EUR.

Valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba uždarojoje akcinėje bendrovėje gali būti nesudaromos.

Viešoji įstaiga (VšĮ)

Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Draudžiama gautą pelną skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose.

Steigėjų skaičius neribojamas.

Valdymo organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vadovas.

Individuali įmonė (IĮ)

Individuali įmonė gali priklausyti vienam fiziniam asmeniui arba šeimai. Individualios įmonės turtas neatskiriamas nuo asmens turto.

Turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovą. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir įmonės vadovas.

Tikroji ūkinė bendrovė (TŪB)

Tikroji ūkinė bendrija – tai kelių fizinių ir juridinių asmenų bendrosios jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė, vykdanti komercinę ir ūkinę veiklą, o visi įmonės dalyviai yra tikrieji nariai. Kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai už bendrijos veiklos padarinius atsako solidariai visu savo turtu.

Komandinė ūkinė bendrija (KŪB)

Komanditinė ūkinė bendrija – įmonės forma, kai bent vienas įmonės dalyvis yra tikrasis narys ir bent vienas (kitas) narys – komanditorius. KŪB turtas atskirtas nuo komanditorių turto, o nuo tikrųjų narių turto neatskirtas.

Asociacija

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Minimalus steigėjų skaičius – 3 steigėjai. Privalomas visuotinis narių susirinkimas. Draudžiama skirstyti asociacijos pelną, turtą bei lėšas asociacijos valdymo nariams, išskyrus darbo užmokesti.

 

Kompanijos registracija Lietuvoje

Lietuva yra ideali šalis verslo plėtrai. Nedideli mokesčiai ir puiki infrastruktūra jūsų paslaugoms!
Kartais yra naudingiau tiesiogiai isteigti įmonę Europos Sajungoje užsiimti verslu su Europos Sąjunga. Šiems tikslams siūlome pasirinkti Lietuvą! Lietuva yra viena iš ES lyderių 2010 m. pagal ekonomikos atsigavimo tempą. Nepaisant pasaulinės ekonomikos krizės poveikio, Lietuva taip pat yra svarbus Europos Sąjungos transporto centras.

Lietuvos įmoniu privalumai:

15% pelno mokestis;
Mažas grąžintinas akcinis kapitalas;
Galimybe atidaryti sąskaitas Europos bankuose;
Tinkamos bendrovės išlaidos ir minimalus darbuotojų skaičius, reikalingas registracijai.

"Andumpark Limited" padės jums pasirinkti reikalingos imonės tipą ir atidaryti jį!

Kompanijos registracija Latvijoje

Latvijos įmonės savininkas (įkurėjas) gali būti bet koks juridinis asmuo ar fizinis asmuo. Užsienio kompanija taip pat gali veikti kaip Latvijos bendrovės savininkas.

Įkūriant naują imonę, steigejai turi atidaryti laikiną sąskaitą komerciniame banke Latvijoje registruotai bendrovei, į kurią bus pervestas įstatinis kapitalas bendrovei po registracijos komerciniame registre, sąskaita turėtų būti išduota kaip nepriklausoma. Dokumentai įmonių registre gali būti pateikti pagal įgaliojimą užsienio investuotojui, dažniausiai dviejų tipų Latvijos imones - sabiedriba AR IEROBEŽOTU ATBILDIBU (SIA). Bendrovės teisinis adresas turi būti Latvijos Respublikos teritorijoje.

SABIEDRIBA AR IEROBEŽOTU ATBILDIBU (SIA) - ribotos atsakomybės bendrovė (LLC). Tai juridinis asmuo, minimalus įmonės įstatinio kapitalo dydis yra 2 846 EUR. Įstatinis kapitalas gali būti sumokėtas pinigais ir finansinėmis investicijomis. Prieš pateikdami reikiamus dokumentus komerciniame registre, būtina sumoketi bent 50% įstatinio kapitalo. Akcijos nominali vertė yra nustatyta chartijoje, išreikšta eurais.

Valdymo struktūra Ltd - bendrovė kontroliuoja narių susirinkimas ir valdyba, arba taryba (jei sudaroma). Valdymo organų teisės ir pareigas nustato Komercinis įstatymas ir įmonės chartija. Bendrovė sudaro tarybą, jei tai numatyta Chartijoje. Taryboje gali būti vienas ar keli nariai, kurie gali būti ne rezidentai Latvijoje. Tarybos narys gali būti ne iš šios bendrovės valdybos narys, bendrovės revizorius, asmuo, kuris pagal teismo nutarti neturi teises į verslą ar kitą veiklą, arba atimta teisė turėti komercinę įmonę, arba iš patronuojancios bendrovės koncerno tarybos narys.

Atsiskaitymas - įmonė yra įpareigota organizuoti apskaitą, mėnesio ataskaitą valstybės pajamų tarnybos pajamų ir socialinio mokesčio institucijoms, pridėtinčs vertčs mokesčio (jei įmone turi PVM mokėtojo kodą). Kasmet LLC išleidžia finansinę ataskaitą Valstybės pajamų tarnybai.

AKCIJU SABIEDRIBA (AS) - akcinė bendrovė (AB). Tai juridinis asmuo, kurio minimalus apmokėtas kapitalas yra 35 572 EUR. Prieš pateikdami registracijos paraišką, turite sumokėti (tik pinigais) ne mažiau kaip 35 572 EUR. AB, remiantis Latvijos norminiais aktais, yra mokesčių mokėtojas.

Organizacinė struktūra - AB valdys akcininkų susirinkimą, valdybą ir tarybą. AB Taryboje turetu būti bent trys fiziški asmenys, nėra jokių apribojimų rezidencijai. Taryboje gali buti vienas ar daugiau valdybos narių, tačiau valdybos narys gali būti tik fizinis asmuo.

Kompanijos registracija Estijoje

Estijoje dažniausiai naudojamos dvi komercinių asociacijų rūšys:

Akcinė bendrovė (AKTSIASELTS - AS);
Ribotos atsakomybės partnerystė (OSAÜHING - OÜ).

Akcinė bendrovė - komercinė asociacija yra skirta dideliems verslo santykiams su daugybę akcininkų. Kapitalas ir akcijos turi būti ne mažesni kaip 25 000 euru, akcijos gali būti registruojamos. Valdymo struktūra yra valdyba. Minimaliai gali buti vienas asmuo. Jei daugiau, bent pusė jų turi būti Estijos gyventojai. Stebetojų taryba - mažiausiai 3 asmenys - nera jokiu rezidentų apribojimų. Akcininkas gali būti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo.

Ataskaitų teikimas ir pelno paskirstymas: valdyba organizuoja apskaitą pagal Apskaitos įstatymą. Metinė ataskaita tvirtina visuotinis susirinkimas. Kartu su ataskaita turėtų būti pateiktas vardiniu akcijų savininku, turinčių daugiau kaip 10% akcijų nustatytų balsu, savininkų sarašas ir sprendimas dėl pelno paskirstymo. Dividendai gali būti mokami kartą per metus, remiantis patvirtinta metine ataskaita.

Ribotos atsakomybės partnerystė - komercinė asociacija puikiai tinka organizuoti smulkaus ir vidutinio verslo sritį su ne daugiau kaip 5-10 akcininkų. Minimalus kapitalas yra 2500 euru. Akcijos pirkimo ir pardavimo atveju pardavimo sutartis turi buti notariškai patvirtinta.

Valdymo struktūra yra valdyba. Valdybos teises ir pareigos nustatytos Prekybos kodekse ir įmones chartijoje. Mažiausias valdybos narių skaičius yra 1 asmuo. Jei valdyboje yra daugiau nei 1 asmuo, bent pusė turi būti Estijos gyventojai.

Ataskaitu teikimas ir pelno paskirstymas: valdyba organizuoja apskaitą pagal Apskaitos įstatyma. Valdyba sušaukia akcininkų susirinkimą patvirtiną ataskaitą už metus, taip pat sprendžia dėl pelno paskirstymo. Mokėjimai akcininkams gali būti atliekami kartą per metus iš grynojo pelno arba nepaskirstyto pelno praejusiais ekonominiais metais.

Kompanijos registracija Lenkijoje

Lenkijoje įmonių registravimas išsivystęs pagal dvi priežastis, kodel verslo investuotojai atidaro įmones užsienyje: analizuoti naujas rinkas arba sumažinti išlaidas. Lenkija įstojo į ES 2004 m., yra itin tinkama tiek vienam, tiek ir kitam. Lenkijos rinka yra didžiausia Vidurio Europoje.

Privalumai:

Galimybė gauti leidimą gyventi isidarbinant savoje įmonėje;
Galimybė gauti ilgalaikes vizas į Šengeno erdvę;
Galimybė integruotis į dinamiškai besivystančią ekonomiką;
Galimybė atidaryti sąskaitas bankuose, įtrauktuose į TOP-50 Europos banku.

Mokesčiai:

Lenkijoje PVM yra keturi tarifai:

Pagrindinis: 23%;
Sumažintas: 8%, 5%, 0%;
Sumažinti tarifai: 8% ir 5% gamintojams;
Pavyzdžiui: statyba : 8%;
Pajamų mokestis (CIT): 19%.

Savybės:

Ribotos atsakomybės bendrovė yra populiariausias formas mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
Minimalus įstatinis kapitalas yra 5000 PLN (1 728 EUR), jis turi buti visiškai apmokėtas registruojant įmonę Lenkijoje;
Minimalus direktorių skaičius registruojant įmonę Lenkijoje yra vienas;
Užsienyje dalyvių registracijai Lenkijoje nėra apribojimu;
Metinės ataskaitos tūretų būti parengtos ir saugomos bendrovės biure.

Kompanijos registracija Vokietijoje

Vokietija yra Vidurio Europos valstybė. Ji yra Europos Sąjungos, NATO narė ir G8 narė. Pagal žmogaus gyvenimo lygį, pagal Žmogaus socialinės raidos indeksa šalis užima 10 vieta pasaulyje.

Privalumai:

Didelis tarptautinis autoritetas Vokietijos kaip ES nares;
Nera valiutos kontroles;
Galimybe naudoti bendrove kaip kontroliuojanciaja bendrove, nerezidentes bendroves;
Bendroviu veiksmingumas turto nuosavybes sistemose.

Teisės aktai:

Akcinių bendrovių steigimo ir veiklos tvarką nustatoma specialiuoju įstatymu (Aktiengesetz).

Mokesčiai:

Vokietijoje yra federaliniai ir vietiniai mokesčiai. Vietos, savo ruožtu, gali skirtis viena nuo kitos priklausomai nuo šalies, kurioje veikia įmonė.
Įmonių mokestis - 15%;
Komercinis mokestis - 15-20% (priklauso nuo žemes);
Pajamų mokestis - nuo 16%;
PVM - 19%, taciau jis visiškai grąžinamas eksportuojant, taip pat kitais atvejais.

Iš pirmo žvilgsnio mokesčiai Vokietijoje yra gana dideli, taciau įstatymai numato daugybę naudos, galincių žymiai sumažinti mokesčiu naštą.

Savybės:

Minimalus direktorių skaičius yra vienas (bendrovės direktorius gali buti Europos Sąjungos rezidentas);
Igaliotieji direktoriai yra juridiniai asmenys;
Turi buti vietinis registruotas sekretorius ir biuras;
Minimalus akcininkų skaicius yra vienas;
Juridinis adresas - turi buti Vokietijoje;
Minimalus kapitalas yra 25 000 euru. Puse kapitalo turi būti sumokėta, kai yra įsteigta bendrovė;
Būtinos apskaitos;
Metines ataskaitos parengimo butinybė.

Kompanijos registracija Olandijoje

Olandijos Karalystė yra šalis, kurioje senovės prekybos ir verslumo tradicijos yra kosmopolitizmo ir tolerancijos dvasia. Reiketų pažymėti, kad vienas iš pagrindinių Olandijos privalumų yra unikali mokesčių sistema, sukūrianti palankias sąlygas verslui.

Privalumai:

Galimybe naudoti bendrovę kaip nominalią holdingo bendrovę;
Aukštas tarptautinis Nyderlandų kaip ES narės autoritetas;
Valiutos keitimo kontrolė;

Teisės aktai:

Pagrindinis įstatymo aktas, pagal kuri įmonė yra įsteigta ir veikia Olandijoje, yra Prekybos kodeksas (WetboekvanKoophandel).

Mokesčiai:

Pajamų mokestis apskaičiuojamas palaipsniui:

20% pelno, neviršijancio 200 000 euru;
25% pelno, viršijancio 200 000 euru;
Planuojama sumažinti tarifą iki 24%.

Mokestis už šaltinį mokant pajamas:

Dividendai - 15% (neatsižvelgiant i galimybe taikyti lengvatinius tarifus);
Palukanos - 0%;
Honorarai - 0%.

PVM:

Bendra norma - 19%, lengvatinė norma - 6%.

Savybės:

Minimalus direktorių skaičius yra vienas;
Direktorių gyvenamosios vietos reikalavimų nėra;
Minimalus akcininkų skaicius yra vienas;
Nominuotieji akcininkai ir direktoriai yra leidžiami;
Juridinis adresas turi būti Nyderlanduose;
Kiekviena bendrovė turi išlaikyti esamus apskaitos įrašus ir pateikti metines ataskaitas.

Kompanijos registracija Airijoje

Airijos Respublika yra pilnavertė ES šalis. Todėl Airijos piliečiai turi automatinę teisę gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje.

Mokesčiai:

Pelno mokesčio tarifas Airijoje prekybos įmonių yra 12,5%;
Pridėtines vertės mokestis (PVM) 21%.

Savybės:

Minimalus direktorių skaičius - du;
Reikalavimai rezidentūros direktorių - vienas iš direktorių turi buti Airijos rezidentu;
Juridinis adresas - turi būti Airijoje;

Kiekvienais metais, bendrovė privalo pateikti mokescių inspekcijai finansines ataskaitas, patvirtintas auditorių (audito nereikia, jei apyvarta neviršija 250 000 euru).

Kompanijos registracija Danijoje

Danija yra labai išsivysciusi ES valstybė, kuri turi standartinę mokescių sistemą. Tuo pačiu metu Danijos teisės aktai suteikia galimybę Danijos bendrovėms registruoti ir naudoti nulinius mokesčio tarifus. Tokius pranašumus teikia tokios kompanijos kaip K/S, kurios kasmet tampa vis populiaresnes tarp verslininku.

Privalumai:

Didelis tarptautinis autoritetas kaip ES narės;
Galimybė naudoti bendrove kaip kontroliuojanciąją bendrovę;
Nėra valiutos kontrolės;

Mokesčiai:

Standartinis mokesčio tarifas yra 25% bendro bendrovės pelno;
Pridetinės vertės mokestis yra 25%;
Bendroves ribotos atsakomybės bendrija (K/S) nėra apmokestinamos Danijoje įmonių lygmeniu, nes mokesčių moketojai priklauso nuo gyvenamosios vietos partneriai.

Savybės:

Apskaitos poreikis;
Metines ataskaitos parengimo butinybė.

Kompanijos registracija Maltoje

Malta tapo ES nare, o paskutiniai pakeitimai Mokesčių įstatymų Maltoje (po sutarties su ES) sustiprino Maltos padėtį, kaip patrauklios jurisdikcijos investuotojams, kurie norėtų naudoti Maltą kaip namų bazę tarptautinei veiklai.

Privalumai:

Laisvoji prekyba su ES valstybėmis, kadangi Malta įstojo į ES 2004 m. Gegužės 1 d.;
Maltoje yra vienas iš žemiausių veiksmingo mokečio lygio ES;
Pilnas įmonės savininkų anonimiškumas Maltoje;
Supaprastinta PVM numerių gavimo procedūra;
Greita įmonės registracija;
Neapmokestinamas pajamas iš dividendų paskirstymo akcininkams.

Mokesčiai:

Įmonių mokestis Maltoje yra 35%. Tačiau Maltos bendrovės akcininkai turi teisę į mokescių gražinimą.

Savybės:

Bendrovės direktorius yra bent vienas, rezidencijos reikalavimų nėra;
Įmonės sekretorius - bent vienas - fizinis asmuo;
Juridinis adresas Maltoje;
Bendrovė turi pateikti metinę ataskaitą, taip pat audito rezultatus.

Kompanijos registracija Lichtenšteine

Lichtenšteino kunigaikštystė, vyriausybės forma. Paveldima konstitucinė monarchija. Oficiali kalba yra vokiecių, valiuta yra Šveicarijos frankas (CHF). Lichtenšteinas yra gana liberalios pozicijos ir labai lanksčios kompanijų įstatymų formos, kuri leidžia kurti kontroliuojanciojo ir valdymo įmones įvairių tipų.

Lichtenšteinas yra grindžiamas Šveicarijos analogo, nors laikomas švelnesnis užsienio investuotojams. Kaip rezultatas, Lichtenšteinas vengia termino "ofšoras" visomis jo formomis, nors, tiesa sakant, yra galimybė ten atidaryti kompanijas pagal užsienines kompanijos schema.

Privalumai:

Aukšta tarptautine Lichtenšteino institucija;
Galimybė užregistruoti neapmokestinama ir kontroliuojančiąją bendrovę;
Nėra valiutos kontrolės;
Nebūtina pateikti informaciją apie tikrajį bendrovės savininką.

Įstatinis kapitalas:

"GmbH" bendrovėms minimalus įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 30 000 CHF;
Del AG įmonių minimalaus kapitalo turi būti bent 50 000 CHF, iš kuriu 50% turi buti sumokėta bendrovės įregistravimo metu;
"Stiftung" kompanijoms - 30 000 Šveicarijos frankų;

Savybės:

Bendrovė, kaip Lichtenšteino rezidentas privalo priduoti apskaitos ir audito ataskaitas ir mokėti mokesčius kiekvieną ketvirtį.
Registracijos adresas ir agentas turi būti Lichtenšteino teritorijoje.

Kompanijos registracija Škotijoje

Škotija yra dalis Jungtinės Didžiosios Britanijos, viena iš pirmaujancių finansinių ir verslo centrų pasaulyje, taip pat reikšminga jurisdikcija tarptautiniams mokescių planavimams.

Mokesčiai:

Jei steigejai LP - ofšorinių jurisdikcijų gyventojams, ir bendrovė negauna pajamų Jungtineje Karalysteje, LP įmonės apmokestinimas sumažinamas iki nulio.

Turi būti bent du partneriai;
Vienas iš partnerių turi būti paskirtas generaliniu (arba valdybininku). Partnerystės nariai gali buti fiziniai ir juridiniai asmenys iš bet kurios jurisdikcijos;
Teisinė buveinė Škotijoje;
Butina pateikti informaciją apie partnerius (annual return) Įmonių registrui;

Metinė finansinė ataskaita nebutina siūsti į imonių Registrą arba mokescių inspekciją. Informacija apie realu savininką suteikiama tik registruotam agentui ir yra konfidenciali. Informacija apie steigėjus: jie yra laikomi bendrovės registre ir yra laisvai prieinami.

Kompanijos registracija Austrijoje

Austrija yra Europos šalis, įsikūrusi Europos centre. Ši šalis yra 75% Alpėse ir yra žinoma visame pasaulyje savo turizmo verslu ir kultūros istorija. Austrija yra žinoma dėl gana didelių mokesčių normų, taciau, turedamas tinkamą bendroves pasirinkimą, ši jurisdikcija gali buti gana veiksminga mokescių planavimo srityje.

Privalumai:

Aukštas tarptautinis prestižas, kaip ES naries;
Nėra valiotos kontrolės;
Galimybė naudoti bendrovę kaip kontroliuojanciąją bendrovę, bendrovę nerezidentę;
Bendrovių veiksmingumas turto nuosavybės sistemose.

Mokesčiai:

Standartinis mokescio tarifas yra 25% bendro bendrovės pelno;
Dividendu mokėjimo mokęstis yra 25%. Mokestis gali buti mažinamas iki 0% - 10% Mokėdamas dividendus šalies rezidentui, su kuria Austrija susitarė išvengiant dvigubo apmokestinimo.

Savybės:

Minimalus direktorių skaičius yra vienas;
Direktorių valdybos nariai - 3 (vienas iš direktorių valdybos narių gali būti vykdomasis direktorius);
Direktorių gyvenamosios vietos reikalavimai nėra;
Turi buti vietinis registruotas sekretorius ir biuras;
Juridinis adresas - turi buti Austrijoje;
Apskaitos poreikis;

Butinybė sudaryti metinę ataskaitą. Bendrovė GmbH - minimalus įstatinis kapitalas ne mažesnis kaip 35 000 eurų, o bendrovės registracijos metu turetų būti sumoketa pusė sumos.

AG bendrovė turi minimalų įstatinį kapitalą 70 000 eurų, bendrovės registracijos metu turetų būti sumokėta pusė sumos.

Kompanijos registracija Turkijoje

Kiekviena šalis turi savo ypatumus ir unikalumą - Turkija nėra išimtis. Jo geografinė padetis, teikiamos paslaugos ir prekiu gausą bei mokescių sistema gali įvairinti ir išplesti jūsų verslo sritį.

Rinkos reikalavimų pokyciai ir bankų reikalavimų griežtinimas diktuoja naujas verslo salygas ir reikalauja naujų galimybių jos plėtrai. Mūsų kompanija glaudžiai bendradarbiauja su daugelių ES šalių ir kitomis šalimis. Siūlome Jums įmonių registraciją Turkijoje, taip pat bendradarbiaujant su bankais šioje šalyje.

Turkijoje galite užsiregistruoti:
Anomin Sirket - akcinė bendrovė;
"Limited Sirket" - uždaroji akcinė bendrovė;
Kollektiv Sikret - partnerystė su neribota atsakomybe;
Komandit Sirket - ribotos atsakomybės partnerystė.
Dažniausiai registruojamos uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės.

Įstatinis kapitalas:

Akcinė bendrovė (Anomin Sirket) - 50 000 Lir;
Uždaroji akcinė bendrovė (Limited Sirket) - 10 000 Lir.

Pajamų mokestis:

33% - uždarosioms ir akcinėms bendrovėms;
46% - užsienio kompanijų atstovavimams.

Įmonės biuro adreso registracija:

Tai yra viena iš pagrindinių įmonių registravimo sąlygų. Biurą galima išsinuomoti ar įsigyti (kaina priklauso nuo biuro vietos).

Imonės steigėjai:

Fiziniai asmenys;
Juridiniai asmenys;

Perkant įmonė Turkijoje, butina įdarbinti bent vieną šios šalies pilietį (tai gali buti direktorius ar kitas darbuotojas, kuris dirbs biure). Šios imonės be didelių pastangų gali tapti PVM moketojais ir gauti EORI kodą. Tai supaprastins eksporto paslaugos teikimas. Turkijoje daug bankų, bet norint atidaryti sąskaitą, turite gauti potencialų skaicių. Šį numerį teikia valstybės institucijos.

Kompanijos registracija Kipre

Kipras nuo 2004 m. Yra ES narys. Kipro įmonšs leidžia jums megautis visomis bendrovių veiklomis Europos sąjungoje ar pasaulyje. Šiuo metu Kipras yra demokratinė respublika, turinti prezidento valdžia. Nuo 2008 m. Kipras įžengė į euro zona.

Kipras yra žinomas del puikių ir palankių salygų žmonių sveikatai: sauletų dienų - 320 dienų per metus, jūros ir kalnų oro derinys - visa tai sukuria patogią aplinką gyvenimui ir verslui.

Kipro bendrovių privalumai:

Sukurta bankų infrastruktura (Kipro banku sistema yra labai artima britų modeliui);
Lengvatinė mokesčių sistema;
Dividendai ir mokesčiai dažnai neapmokestinami;
Susitarimai del dvigubo apmokestinimo išvengimo sudaryti su daugiau nei 40 šalių.

Mokesčiai:

Nuo 2013 m. Kipro pelno mokescio tarifas yra 12,5% (iki 2013 m. Buvo 10%) bendrovės pelno. Tai yra vienas iš mažiausių pajamų mokesčio tarifų ES.

2011 m. Bendrovių įstatymas buvo iš dalies pakeistas, kad Kipro kompanijoms butu reikalaujama sumokėti metinį valstybės rinkliavos mokestį 350 eurų.

Mokestis už dividendus Kipre nemokamas. Be to, nera mokescio už palukanų pajamas ir dividendus, mokamus Kipro nerezidentams, išskyrus atvejus, kai tai reglamentuojama dvigubo apmokestinimo sutartimi.

Reikalavimai bendrovei:

Akcininkai - bent vienas, gali buti fizinis asmuo ir bet kurios registracijos vietos juridinis asmuo;
Direktoriai - bent vienas, gali buti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo (rezidentas - bet kuris);
Reikalauja sekretoriaus, gali buti fizinis ar juridinis asmuo (remiantis praktiniais sumetimais tai geriau Kipro gyventojas);
Akcijos turi buti registruojamos tik nominaliaja verte;

Ypatybės:

Informacija apie direktorius, akcininkus ir sekretorius yra atvira Valstybiniame registre, informacija apie akcininkus (valdytojus) yra uždaryta. Nominali paslauga yra sukurta ir plačiai naudojama;
Nereikalaujama minimalaus įstatinio kapitalo;
Įmonės teisinis adresas turi būti Kipre;
Kipre registruotos įmonės teikia audito ir finansines ataskaitas;

Kai nominalieji akcininkai naudojami Kipro įmonės strukturoje, bendrovės naudos gavėjo teises patvirtina patikejimo deklaracija ("Deed of Trust"). Tai yra dokumentas, kuri pasirašo nominalus akcininkas, kuriame nustatomos salygos, kuriomis turi buti valdomos akcijos naudos gavejui.

Standartinis įmonės dokumentų rinkinys:

Registracijos dokumnetas;
Įmonės juridinio adreso pažyma;
Bendrovės akcininkų sertifikatas;
Bendrovės direktoriaus / sekretoriaus skyrimo liudijimas;
Bendrovės atidarymo sutartis ir įstatai;
Įgaliojimas;
Įmonės spaudas;

Veiklos požiuriu Kipro bendrovės gali būti priskiriamos kontroliuojancioms bendrovėms, prekybos įmonėms, profesionaliems vertybinių popierių rinkos dalyviams, licencijuotoms, investicijoms, lizingo kompanijoms, nekilnojamojo turto savininkams ir kitiems.

Kompanijos registracija Didžiojoje Britanijoje

Didžioji Britanija - patikimumas, saugumas, stabilumas ir didelės pajamos. JK yra viena iš svarbiausių tarptautinio mokescių planavimo jurisdikcijų.

Didžioji Britanija turi standartinį apmokestinimą, tačiau įstatymas suteikią galimybę registruoti ir naudoti įmones su nuliniu mokesčio tarifų.

DB registruotos bendrovės dažniausiai naudojasi siekiant pagerinti įmones įvaizdi, kad veliau galėtų patekti į turtingiausių pasaulio šalių finansų rinkas. Didžioji Britanija yra prestižinė!

Populiariausios bendrovių rūšys yra:

LTD - ribotos atsakomybės bendrovė;
LLP - ribotos atsakomybės partnerystė.

DB Ltd. - ribotos atsakomybės bendrovė - turi šias charakteristikas:

Bent vienas direktorius turi buti privatus asmuo;
Minimalus įstatinis kapitalas: 2 svarai;
Direktorių ir steigejų pavardes yra viešajame registre. Taciau praktikoje dažnai naudojamos nominalios paslaugos;
PVM numeris (neprivaloma): noredami užregistruoti šį numerį, jums reikia biuro DB ir vietines banko saskaitos;
Bendrovė privalo pateikti metinę finansinę ataskaitą;

DB LLP - ribotos atsakomybės bendrija - turi šias charakteristikas:

Reikalauja ne mažiau kaip 2 partneriai (gali buti du partneriai iš užsienio);
LLP strukturoje nėra akcinio kapitalo;
naudojamos partneriu investicinės lėšos (investicijų dydį nustato patys partneriai);
Pajamos, perkeltos į užsienio partnerius, netaikomos įmonių pelno mokesčiui (DB);
Mokesčių ataskaitos pateikimas vyksta kartą per metus (net jei bendrovė nemoka pajamų mokesčio);
Jei bendrovė vykdo komercinę veiklą tik už DB ribų, PVM numeris nerekomenduojamas.